Home
CFP
Advisory Committee
PC
Keynote
Submission
Proceedings
Final Program
Venue
Registration
Research Camp
 
 
 
SPONSORS
CUFE
CityU
 
Financial Innovation
 
 

 

 

 

Program Committee:

Chen, Hailiang, City University of Hong Kong
Chen, Xi, Zhejiang University
Chieu, Trieu, IBM T.J. Watson Research Center
Chiu, Dickson C. W., The University of Hong Kong
Gao, Jinkang, Southwestern University of Finance and Economics
Ge, Ling, City University of Hong Kong
Gu, Bing, Arizona State University
Hu, Jianfeng, Singapore Management University
Hu, Xiaorui, St. Lious University
Huang, Zhen, Central University of Finance and Economics
Hung, Jui-long, Boise State University
Jing, Ranzhe, Shanghai University of Finance and Economics
Li, Chunping, Tsinghua University
Li, Qing, Southwestern University of Finance and Economics
Li, Xin, City University of Hong Kong
Liang, Xun, Renmin University
Liao, Stephen, City University of Hong Kong
Lin, Lihui, Tsinghua University
Liu, De, University of Kentucky
Peng, Lifang, Xiamen University
Qiu, Don, Siming Innovation Ltd (Hong Kong)
Sun, Yonghong Xi'an Jiaotong University
Valente, Giorgio, City University of Hong Kong
Wang, Alex, City University of Hong Kong
Wang, Harry, University of Delaware
Wang, Xia, Noyaxe Inc.
Wang, Chung-Ching, University of Central Florida
Wu, Hengyu, Southwestern University of Finance and Economics
Wu, Qing, Development Research Center of the State Council of PRC
Xu, Weihong, Southwest Securities
Yang, Dong, Renmin University of China
Ye, Qiang, Harbin Institute of Technology
Ye, Yunming, Harbin Institute of Technology
Yu, Yong, Pingan Bank
Yue, Aden, Tencent
Zhang, Kunpeng, University of Illinois at Chicago
Zhang, Michael, Hong Kong University of Science and Technology
Zhao, Yong, Suzhou Vehicle Technology Research Institute, Tsinghua University
Zheng, Eric, University of Texas at Dallas
Zheng, Xiaolin, Zhejiang University
Zhou, Yong, Institute of Applied Mathematics, CAS
Zhu, Jianming, Central University of Finance and Economics

   
 
Copyright © 2014 All Rights Reserved